The Oakridge Apartments Life

View Our Floor Plans

Welcome to Oakridge Apartments.

Welcome to Oakridge Apartments.

View Our Floor Plans

Oakridge Apartments

515 N Marsalis, Dallas, Texas 75203

469-297-3079